REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC

KLASA: 601-01/21-01/1

URBROJ: 2186/30-01-21-1

Martijanec,  03. svibnja 2021. godine

 

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13 ), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14), Dječji vrtić Vlakić Martijanec objavljuje

 

JA V N I  P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole koji se provodi u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec.

            Kraći program predškole (tzv. Mala škola) obvezan je za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u Osnovnu školu, a koja su rođena od 01. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine (odnosno koja će do 31. ožujka 2022. godine navršiti šest godina života).

Program predškole obvezan je i besplatan, te će se provoditi od 1. listopada 2021. do 31. ožujka 2022. godine.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u Upravi Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec, Školska ulica 3B, Martijanec ili na mrežnoj stranici Vrtića.

Uz ispunjen Zahtjev za upis obvezno se prilaže (dokumenti mogu biti u preslici):

  1. Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta ne starija od mjesec dana od dana pohađanja navedenog programa
  2. Preslika karte cijepljenja/iskaznica imunizacije
  3. Preslika medicinske dokumentacije (nalazi i mišljenja logopeda, psihologa, liječnički nalazi, Centra za socijalnu skrb i sl.) ukoliko je dijete u tretmanu.

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom podnose se od 10. svibnja do 31. svibnja 2021. godine u Upravu Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec, Školska ulica 3B, Martijanec, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati.

 

                                                                                                   RAVNATELJICA

 

                                                                                      ________________________________

                                                                                  Suzana Galauer, univ. bacc. praesc. educ.

Dostaviti:

  1. Web stranica Općine Martijanec
  2. Web stranica Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec
  3. Oglasna ploča Vrtića
  4. Pismohrana, ovdje