RJEŠENJE O UPISU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./25.

DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC

Školska ulica 3B

42232 Martijanec

 

KLASA:601-16/24-01/03

URBROJ:2186-30-03-24-1

Martijanec, 27.06.2024. godine

 

Na temelju članka 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21), članka 4. Pravilnika o upisima i mjerilima za upis djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem  vrtiću Vlakić Martijanec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec na svojoj 54. sjednici održanoj dana 27.06.2024. godine na prijedlog Povjerenstva za upis donijelo je

 

RJEŠENJE

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./25.

 

I.

Upisana djeca u program Predškole Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec za pedagošku godinu 2024./25.:

R.BR. OIB
1 72217482366
2 09940382677
3 59812057380
4 38116870923

II.

Upisana djeca u Redovni 10-satni program Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec za pedagošku godinu 2024./25.:

R.BR. OIB
1 54162371174
2 63986754931
3 30179773915
4 34608539001
5 00361281991
6 37655245578
7 31600416012
8 24977273478
9 88724530654
10 29152441274

III.

Djeca koja nisu ostvarila pravo upisa u Redovni 10-satni program Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec za pedagošku godinu 2024./25. nalaze se na listi čekanja za slijedeću pedagošku godinu 2025./26. odnosno do ostvarenja uvjeta za upis novih korisnika vrtića:

R.BR. OIB
1 32553109643
2 81253777996
3 83685347512
4 80051661519
5 89001327693

 

IV.

Ugovor o korištenju usluga u dječjem vrtiću, roditelji/staratelji  djece koja su ovim Rješenjem upisana u dječji vrtić dužni su potpisati s ravnateljem  vrtića u razdoblju od 01. do 15. srpnja 2024. godine. U protivnom će se smatrati da su nakon proteka navedenog roka odustali od upisa djeteta u program dječjeg vrtića.

 

Obrazloženje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec je dana 10. lipnja 2024. godine u skladu s Planom upisa Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec objavilo Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Vlakić Martijanec za pedagošku godinu 2024./25.

 

U otvorenom upisnom roku od 12. do 20. lipnja 2024. godine zaprimljeno je ukupno 4 zahtjeva za upis djece u program Predškole i 15 zahtjeva za upis djece u Redovni 10-satni program.

Nakon provedenog upisnog postupka, upisana su djeca kako je riješeno točkom I. i II.  ovog Rješenja.

Točkom III. ovog Rješenja je popis neupisane djece.

Točkom IV. ovog Rješenja je utvrđen rok u kojem su roditelji/staratelji dužni potpisati Ugovor o korištenju usluga vrtića sa ravnateljem vrtića, jer će se u protivnom smatrati da su nakon utvrđenog proteka roka odustali od upisa u vrtić.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana , računajući od dana objave rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

 

__________________________

Sanja Grković, mag.oec.