Nekategorizirano

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC KLASA: 601-01/21-01/1 URBROJ: 2186/30-01-21-1 Martijanec,  03. svibnja 2021. godine   Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13 ), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN...

read more