UPIS DJECE U PED. GOD. 2023./2024.

DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC

Školska ulica 3b

42232 Martijanec

 

KLASA: 601-02/23-01/06

URBROJ: 2186-30-01-23-1

Martijanec, 25. travnja 2023. godine

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 5. Pravilnika upisima i mjerilima za upis djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluge u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec (KLASA: 601-06/22-01/24, URBEOJ: 2186-30-03-22-1 od 27. prosinca 2022. godine), a u skladu s Planom upisa Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec za pedagošku godinu 2023./2024. (KLASA: 601-13(23-01/03, URBROJ: 2186-30-03-23-1 od 28. veljače 2023. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec na svojoj 38. sjednici održanoj dana 25. travnja 2023. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VLAKIĆ MARTIJANEC

radi ostvarivanja redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2023. /2024.

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Vlakić Martijanec zaprimat će zahtjeve za upis djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju od 05. svibnja 2023. do 16. lipnja 2023. godine i to za ostvarivanje redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi usklađenog s radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djece.

 1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu:

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 5,30 do 17,00 sati)

 1. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za upis i ostale obrasce možete potražiti na službenoj stranici Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec (www.djecji-vrtic-vlakic-martijanec.hr) ili osobnim dolaskom u Dječji vrtić na adresu Školska ulica 3b, Martijanec. Zahtjevi za upis sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno, radnim danom od 07.30 do 15.30 sati. Kontakt za informacije: 042/351-846.

Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

 1. RODNI LIST DJETETA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH (ne stariji od 30 dana)
 2. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA I RODITELJA/SKRBNIKA (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva – uvjerenja Policijske postaje prema mjestu prebivališta)
 3. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA/SKRBNIKA
 4. LIJEČNIČKO UVJERENJE DJETETA/POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU (potvrda da je dijete procijepljeno, zdravo i može polaziti vrtić; ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 5. PRESLIKA KNJIŽICE CIJEPLJENJA
 6. SAMOHRANI RODITELJ (dokaz prema Zakonu o socijalnoj skrbi)
 7. ZA „VANJSKE“ OPĆINE MOLIMO PRILOŽITI RJEŠENJE O SUFINANCIRANJU BORAVKA DJETETA U VRTIĆU

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22) i Pravilnikom o upisima i mjerilima za upis djece i ostavrivanje prava i obveza korisnika usluge u Dječjem vrtiću Vlakić Martijanec propisane su prednosti pri upisu djece u dječji vrtić. Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, prednost ostvaruju:

 • djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića
 • djeca roditelja invalida Domovinskog rata (Rješenje nadležnog tijela o statusu invalida Domovinskog rata)
 • djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 • djeca oba zaposlena roditelja
 • djeca samohranih roditelja
 • djeca iz jednoroditeljskih obitelji (potvrda poslodavca o zaposlenosti, izvadak iz matice rođenih roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, potvrda kojom dokazuje da dijete pripada jednoroditeljskoj obitelji)
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece
 • djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
 • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade.
 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec i mrežnoj stranici vrtića do 10. kolovoza 2023. godine.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti prigovor Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Upravno vijeće odlučuje o prigovoru roditelja/skrbnika odlukom u roku od 15 dana od dana izjavljivanja prigovora. Odluka Upravnog vijeća je konačna i o svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja/skrbnika (podnositelja prigovora).

Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Upravno vijeće utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić Vlakić Martijanec. Konačna lista reda prvenstva upisa u Dječji vrtić Vlakić Martijanec objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića te na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec.

 1. UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem Ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s Vrtićem najkasnije do 1. rujna 2023. godine ili do uključivanja djeteta u pojedini program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2023. godine, odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine ukoliko u vrtiću ima slobodnih mjesta.

Djeca upisana slijedom ovog poziva uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2023. godine), a tijekom godine, ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto. Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Općinskog vijeća Općine Martijanec, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, podnositelji zahtjeva izričito su suglasni da Dječji vrtić Vlakić Martijanec kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Sva pitanja u svezi upisa mogu se uputiti na telefon Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec na broj 042/351-846 svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati ili na e-mail: djecji.vrtic.vlakic.martijanec@vz.ht.hr.